משפט צבאי

חוק השיפוט הצבאי חל על חיילי חובה, קבע ומילואים (וכן אוכלוסיות נוספות, כדוגמת אזרח עובד צהל, בכפוף לחריגים). החוק כולל, בין היתר, עבירות, עונשים ודין משמעתי. בתי הדין החלים בחוק זה הינם בתי דין צבאיים (מחוזי, ימי, מיוחד, שדה, תעבורה) וכן בית הדין הצבאי לערעורים שמקום מושבו בתל-אביב. בית-הדין הצבאי לערעורים ידון לרוב בהרכב של שלושה שופטים.

חוק השיפוט הצבאי מפרט שורה של עבירה הנקראות עבירות צבאיות המהוות מעשים פליליים בדין הצבאי, כדוגמת (רשימה חלקית): עריקה, העדר מן השירות שלא ברשות, בגידה, עזרה לאויב, מרידה, תעמולה הפוגעת בסדר בטוב בצבא, נטישת משמרת, אלימות כלפי מפקד/ממלא תפקיד/חייל, שררה כלפי פקודים, חריגה מסמכות, ביזה, השמדת רכוש, שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא, הוצאת נשק מרשות הצבא, גניבה מחייל, עבירה במסמכים, ידיעות כוזבות, אי קיום פקודה, התנהגות מבישה, פגיה במשמעת, אי קיום הוראות המחייבות בצבא, סירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים ועוד.

לבית דין צבאי קיימת גם סמכות לדון חייל בגין עבירות שאינן צבאיות.

העונשים שבית דין צבאי מוסמך להטילם על עבירה צבאית הינם: קנס, מחבוש, הורדה בדרגה, מאסר לתקופה קצובה, מאסר עולם, עונש מוות. כמו-כן בית-דין צבאי רשאי להטיל על עבירה צבאית כל עונש משמעתי כדוגמת אתראה, ריתוק, נזיפה, נזיפה חמורה. לגבי עונש על עבירה שאינה צבאית – בית-הדין רשאי להטיל על נאשם את אותו העונש שבית משפט היה מוסמך להטילו, וכן עונשים נוספים כדוגמת עונשים משמעתיים, מחבוש, הורדה בדרגה.

דין משמעתי (דמ"ש): הדין המשמעתי בצה"ל מהווה אמצעי לאכיפת משמעת, כאשר קצין שיפוט ידון בתלונה על חייל אם החייל נמנה עם יחידה הנתונה לפיקודו או אם הוענקה לו סמכות של קצין שיפוט. בסמכות קצין השיפוט: לבטל תלונה, לדון בתלונה בעצמו,  להעביר את התלונה, כל עוד לא פסק בה. קצין שיפוט זוטר השופט חייל בדין משמעתי, מוסמך להטיל עליו אתראה, ריתוק, קנס, נזיפה, או עד 7 ימי מחבוש. קצין שיפוט בכיר הדן חייל בדין משמעתי, מוסמך להטיל את אחד העונשים הבאים: אתראה, ריתוק, קנס, נזיפה, נזיפה חמורה,עד 30 ימי מחבוש, הורדה בדרגה אחת. על-פי החוק, קצין שיפוט לא ידון נאשם ולא יגבה עדויות, אלא בפי הנאשם, וכן לא יעיין בעדויות בכתב, אלא אם ניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בהם. בתחילת הדיון המשמעתי יקרא קצין השיפוט בפני החייל את התלונה ולפי מתן הפסק יתן לחייל אפשרות להשמיע את דברו.

לחייל אשר נחקר בחשד לביצוע עבירה זכות לבקש להיוועץ בעורך-דין, ומומלץ מאד לומר לחוקר כי החייל מעוניין בייעוץ משפטי לפני שישיב לשאלות.

חייל הנאשם בפני בית דין צבאי רשאי על פי חוק השיפוט הצבאי, בין היתר, לנהל הגנתו בעצמו או לבקש שימונה לו סניגור צבאי או לבחור לו לסניגור עורך-דין שאושר לשמש סניגור בפני בתי הדין הצבאיים.

משרדנו מעניק ליווי, ייעוץ וייצוג משפטי לחיילים חשודים בהליכי חקירה ולחיילים הנשפטים בבתי הדין.

***  העדרות מן השירות שלא ברשות (עריקות)