הטרדה מאיימת

הטרדה מאיימת – מספר סעיפים מתוך חוק מניעת הטרדה מאיימת (2001)

תכלית החוק

"…להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו" (סעיף 1 לחוק).

מהי הטרדה מאיימת?

החוק מעגן מה תיחשב כהטרדה מאיימת, ובין היתר – הטרדת אדם בידי אחר בכל דרך או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד/המאיים עלול לשוב ולפגוע. מבלי לגרוע מהאמור, הטרדה מאיימת כלפי אדם (או אדם אחר הקרוב לו) יכולה להיות (ואף באופן מפורש/משתמע, ישיר/עקיף), בין השאר, אחד מהבאים (סעיף 2 לחוק):

 • בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו/מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת
 • בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו
 • ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר
 • בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו

ועוד.

בית-המשפט מוסמך לתת צו מניעת הטרדה מאיימת, אם נוכח שההטרדה נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה.

מי רשאי לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת (סעיף 4(ד) לחוק):

 • הנפגע או אדם מטעמו
 • היועמ"ש או נציגו
 • תובע משטרתי
 • עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער

דיון בבקשה

בית-המשפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, זאת אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כשהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון. במקרה כזה בו ניתן צו במעמד צד אחד – יתקיים דיון בנוכחות 2 הצדדים בהקדם ולא יאוחר משבוע מיום מתן הצו (סעיף 7 לחוק).

הוראות הצו

צו כאמור יכול לאסור על הפוגע לעשות את המעשים הבאים (כולם או מקצתם, ויכול להיות מסוייג בתנאים) (סעיף 5 לחוק):

 • להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום
 • לאיים על הנפגע
 • לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת
 • ליצור קשר עם הנפגע בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר
 • להימצא במחקר מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או לימודיו של נפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות
 • לשאת או להחזיק נשק

ועוד.

תוקף הצו

תוקפו של צו שכזה לא יעלה על 6 חודשים. בית-המשפט רשאי להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה. במקרים מיוחדים רשאי בית-המשפט להאריך ולחזור ולהאריך את תוקף הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים, אולם עליו לפרט בהחלטתו נימוקים מיוחדים לכך (סעיף 6 לחוק).

כדי לדעת את האפשרויות העומדות בפני אדם המעוניין להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, ללמוד על מהלך הדיון, או במקרה בו הוגשה בקשה לצו כנגד אדם (וכשנקבע דיון או ניתנה החלטה בעניינו של אדם), מומלץ להתייעץ בעורך-דין העוסק בתחום הפלילי.